Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BEURS EUROPEAN FLOOR & WALL EXHIBITION

ARTIKEL 1: DEFINITIES
In het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvaarding : de door FFI genomen en schriftelijk aan de kandidaat-exposant meegedeelde beslissing dat hij als exposant op de beurs wordt aanvaard, nadat hij zijn aanvraag tot deelname heeft ingediend en afhankelijk van de voorwaarde dat de exposant zich aan de algemene voorwaarden houdt.
 • FFI: de organisator van de beurs, te weten de BVBA FFI, met maatschappelijke zetel gevestigd te BE-9870 Zulte-Olsene, Kasteelstraat 17 en met ondernemingsnummer 0460480576.
 • Gebouw: het onroerend goed waarin of waaromheen de beurs wordt georganiseerd.
 • Kandidaat-exposant: de natuurlijke of rechtspersoon, handelaar, fabrikant of producent of zijn algemeen agent of kleinhandelaar, of elke vereniging, instantie of instelling die zijn wens tot deelname aan de beurs te kennen heeft gegeven door zijn aanvraag tot deelname in te dienen bij FFI.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Tariefvoorwaarden: de tarieven die van toepassing zijn op de indiening door de kandidaat-exposant van zijn aanvraag tot deelname en op zijn deelname aan de beurs en die aan de aanvraag tot deelname of aan elk ander handelsdocument zijn vastgehecht. De tarieven zijn steeds exclusief BTW.
 • Openingsdatum van de beurs: 14-16.03.2018, met dien verstande dat in geval van een vooropening, deze zal beschouwd worden als de officiële openingsdatum van de beurs.
 • Aanvraag tot deelname: het door FFI aan de kandidaat-exposant verstrekte aanvraag tot deelname tot de beurs, dat nadien naar behoren door de kandidaat-exposant ingevuld en bij FFI ingediend is.
 • Exposant: de kandidaat-exposant van wie de aanvraag tot deelname door FFI is aanvaard.
 • Beurs: de door FFI georganiseerde beurs "European Floor & Walls Exhibition", die o.a. ten doel heeft de exposanten enerzijds en de bezoekers anderzijds rechtstreeks met elkaar in contact te brengen en de handel te stimuleren door de exposanten een efficiënte omgeving te bieden om in contact te komen met de markt en de bezoekers een brede mogelijkheid om zich te informeren.
 • Artexis : eigenaar/verhuurder van het gebouw waarin of waaromheen de beurs wordt georganiseerd, te weten de NV Artexis met maatschappelijke zetel te Maaltekouter 1, 9051 Gent en met ondernemingsnummer BE 0427.328.649.

De in dit artikel gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud en in het meervoud.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomst tussen FFI en
de kandidaat-exposant/de exposant met betrekking tot de indiening van de aanvraag tot deelname door de kandidaat-exposant, de behandeling daarvan door FFI en eventueel de aanvaarding van de kandidaat-exposant en zijn deelname als exposant aan de beurs.

2.2 In zijn relatie met FFI ziet de kandidaat-exposant/de exposant uitdrukkelijk af van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als die later dan deze algemene voorwaarden opgesteld zouden zijn.
2.3. Om geldig te zijn, moet elke afwijking van de algemene voorwaarden van tevoren schriftelijk, uitdrukkelijk en door FFI ondertekend zijn overeengekomen.
2.4 Door de indiening van zijn naar behoren ingevulde en ondertekende aanvraag tot deelname, dat aan FFI is gericht, verklaart de kandidaat-exposant uitdrukkelijk dat elke contractuele relatie tussen hem en FFI met betrekking tot de beurs door deze algemene voorwaarden wordt beheerst.

ARTIKEL 3: AANVRAAG TOT DEELNAME

3.1 FORMALITEITEN

De aanvraag tot deelname kan alleen worden gedaan op het document dat door FFI is opgesteld. Deze aanvraag tot deelname moet in zijn originele vorm door de kandidaat-exposant worden ingediend nadat het naar behoren ingevuld en ondertekend is. Een ander document wordt niet in aanmerking genomen. Hetzelfde geldt voor aanvragen tot deelname die een of ander voorbehoud bevatten. Dat betekent dat, indien de kandidaat-exposant voorwaarden toevoegt aan zijn aanvraag tot deelname, deze niet tegenstelbaar kunnen zijn aan FFI, en dat die bijgevolg geen deel zullen uitmaken van het contractuele kader tussen FFI en de kandidaat-exposant betreffende zijn aanvraag tot deelname, alsook zijn eventuele deelname aan de beurs.

3.2 RECHTSWAARDE VAN DE AANVRAAG TOT DEELNAME

De indiening van de aanvraag tot deelname door de kandidaat-exposant vormt een bindend en onherroepelijk aanbod van zijn kant om deel te nemen aan de beurs onder de voorwaarden die vermeld zijn in de algemene voorwaarden, in de tariefvoorwaarden, in zijn aanvraag tot deelname en in elk ander contractueel document met betrekking tot de beurs dat hem aan FFI bindt. Elke latere wijziging of herroeping van de aanvraag tot deelname zal worden beschouwd als een eenzijdige opzegging door de kandidaat-exposant, en zal worden beheerst door de bepalingen van artikel 6. De naar behoren door de kandidaat-exposant ingevulde aanvraag tot deelname wordt voorlopig geregistreerd door FFI, dat het verzoek beoordeelt met toepassing van de in artikel 4 vermelde criteria.

3.3 ONOVERDRAAGBAARHEID

De naar behoren door de kandidaat-exposant ingevulde aanvraag tot deelname en de latere aanvaarding daarvan door FFI zijn niet overdraagbaar door de kandidaat-exposant, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FFI.

In het geval van een dergelijke toestemming blijft de overdragende kandidaat-exposant of exposant hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de overnemende kandidaat-exposant of exposant voor de verplichtingen die voortvloeien uit de indiening van de aanvraag tot deelname en de aanvaarding.
De naar behoren door de kandidaat-exposant ingevulde aanvraag tot deelname en de latere aanvaarding daarvan door FFI zijn daarentegen wel overdraagbaar door FFI in geval van overdracht van de beurs door FFI. Bovendien heeft FFI het recht om al of een deel van zijn rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit zijn contractuele relatie met de kandidaat-exposant/exposant over te dragen of in onderaanneming te geven.

ARTIKEL 4: BEOORDELING VAN DE AANVRAAG TOT DEELNAME EN WEIGERING OF AANVAARDING VAN DE KANDIDAAT-EXPOSANT

De beoordeling van de aanvraag tot deelname gebeurt door FFI of een door haar opgericht selectiecomité.

4.1 SELECTIECRITERIA
Op alle aanvragen tot deelname die door de verschillende kandidaat-exposanten worden ingediend, wordt een selectie toegepast waarbij volgende criteria (niet-limitatief) van belang zijn :
De beschikbaarheid van verschillende expositieruimtes, de evenwichtige verdeling van de inhoud van de beurs, de overeenstemming van de oriëntatie van de kandidaat-exposant met die van de beurs, de kwaliteit van de producten, enz...

4.2 OMSTANDIGHEDEN DIE EEN AANVAARDINGSWEIGERING RECHTVAARDIGEN
FFI kan, desgevallend op basis van het besluit van het door haar opgericht selectiecomité, de aanvaarding weigeren in één of meer van de volgende gevallen:
1/ de aanvraag tot deelname is niet verenigbaar met één of meer van de in artikel 4.1 vermelde criteria;
2/ de kandidaat-exposant houdt zich niet aan één of meer van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de indiening van zijn aanvraag tot deelname;
3/ de kandidaat-exposant heeft zich niet gehouden aan één of meer verplichtingen die hij tegenover FFI had;
4/ de activiteit van de kandidaat-exposant houdt geen of
weinig verband met het doel of oogmerk van de beurs;
5/ de kandidaat-exposant brengt de goede orde van
de beurs of het morele of materiële gezag van de beurs
of van FFI in gevaar of dreigt dat te doen;
de kandidaat-exposant houdt zich niet aan de criteria voor de inrichting en decoratie van de locatie en de stand, zoals door FFI omschreven in de handleiding voor de exposant, en presenteert andere producten en merken dan door de kandidaat-exposant voorgesteld in de aanvraag tot deelname;
6/ de eigenaar of de exploitant van het gebouw verzet zich tegen de aanvaarding van de kandidaat-exposant.

4.3 GEVOLGEN VAN DE AANVAARDINGSWEIGERING
De aanvaardingsweigering wordt schriftelijk door FFI ter kennis gebracht van de kandidaat-exposant. Een aanvaardingsweigering kan voor FFI geen gevolgen hebben en FFI kan in geen geval aansprakelijk en verplicht tot betaling van een of andere schadevergoeding worden gehouden, of het nu gaat
om directe, indirecte, incidentele of andere schade.

4.4 ACCEPTATIE
De aanvaarding van de aanvraag tot deelname wordt schriftelijk door FFI ter kennis gebracht van de kandidaat-exposant. Enkel en alleen deze kennisgeving vormt de aanvaarding van de kandidaat-exposant door FFI.
Overeenkomstig artikel 5.1.1 maakt deze aanvaarding onmiddellijk alle verschuldigde en in artikel 5.1.1 vermelde bedragen opeisbaar, zelfs als de exposant zijn deelname later om welke reden dan ook annuleert of als de exposant besluit de aanvankelijk door hem gevraagde oppervlakte te verminderen. FFI is gerechtigd geen rekening te houden met een aanvaarde aanvraag tot deelname zolang de voorschotnota en de saldofactuur die op deze aanvaarding volgden, niet geheel zijn voldaan door de exposant van wie de aanvraag tot deelname is aanvaard.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN, BETALINGSWIJZEN EN TERMIJNEN

5.1 VERGOEDINGEN

5.1.1 De aanvaarding door FFI van het door de kandidaat-exposant/ exposant ingediende aanvraag tot deelname leidt tot de opeisbaarheid, bij de kandidaat-exposant/exposant en ten gunste van FFI, van alle volgende bedragen:
(I) het inschrijfgeld, met inbegrip van de premie van de verzekering die de exposant op grond van artikel 11 belooft af te sluiten;
(11) de kosten van het beschikbaar stellen van de locatie;
(III) alle andere diverse kosten die in de tariefvoorwaarden en alle andere handelsdocumenten zijn bepaald, of deze nu verplicht, facultatief of het gevolg van de toepassing van deze algemene voorwaarden zijn.
De volgens artikel 5.1.1 verschuldigde bedragen worden hierna de "verschuldigde bedragen" genoemd.
5.1.2. Bij verzoek tot wijziging van het facturatieadres en/of enige andere wijziging na indiening van de aanvraag, is een vaste administratiekost van 55 EUR verschuldigd.
5.1.3 De verschuldigde bedragen alsook de andere bedragen die verschuldigd zijn door de exposant wegens zijn deelname aan de beurs, geven in het algemeen en voorzover mogelijk aanleiding tot de volgende drie opeenvolgende factureringen:
(I) de facturering van een voorschot van 40% over alle verschuldigde bedragen zodra de door de kandidaat-exposant ingediende aanvraag tot deelname door FFI is aanvaard (door middel van de voorschotnota);
II) de facturering van het saldo van alle verschuldigde bedragen ten minste negentig dagen voor de officiële openingsdatum van de beurs (door middel van de saldofactuur); en
(III) de facturering van de technische bestellingen ten minste dertig dagen voor
de officiële openingsdatum van de beurs .

In het geval dat de aanvraag tot deelname minder dan negentig dagen maar meer dan dertig dagen voor de officiële openingsdatum van de beurs bij FFI wordt ingediend, gebeurt de facturering van het voorschot en het saldo in één keer, namelijk van zodra de door de kandidaat-exposant ingediende aanvraag tot deelname door FFI is aanvaard. De technische bestellingen worden gefactureerd onmiddellijk na bestelling.

ARTIKEL 6: AFSTAND VAN DEELNAME DOOR DE EXPOSANT OF VERMINDERING VAN DE GEVRAAGDE OPPERVLAKTE

6.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2 moet een exposant zijn afstand van deelname en elke vermindering van de aanvankelijk in zijn aanvraag tot deelname gevraagde oppervlakte per aangetekende brief ter kennis brengen van FFI, ongeacht het feit of deze afstand of vermindering voor of na de aanvaarding door FFI plaatsvindt.

6.2 Naargelang het toepasselijke geval leidt een dergelijke afstand of vermindering tot het verschuldigd zijn van navolgende bedragen door de exposant, één en ander onder voorbehoud van het bewijs van een hogere schade :

 • als de afstand of vermindering minstens 180 dagen voor de openingsdatum van de beurs wordt aangekondigd, zal 40% van het contractueel bepaalde bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging;
 • als de afstand of de vermindering minder dan 180 dagen maar minstens 90 dagen vóór de openingsdatum van de beurs wordt aangekondigd, zal het contractueel bepaalde bedrag volledig verschuldigd zijn/blijven als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging;
 • als de afstand of de vermindering minder dan 90 dagen vóór de openingsdatum wordt aangekondigd, zal een bedrag dat overeenstemt met 120% van het contractueel bepaalde bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging, en dat, wegens de bijkomende schade die daaruit voortvloeit voor FFI omwille van het laattijdige karakter van de afstand of de vermindering;
 • als de afstand of de vermindering niet wordt aangekondigd aan FFI, zal een bedrag dat overeenstemt met 150% van het contractueel bepaalde bedrag verschuldigd zijn als schadevergoeding wegens eenzijdige opzegging, en dat, wegens de bijkomende schade die daaruit voortvloeit voor FFI wegens de niet-naleving van die procedure

ARTIKEL 7 : ONDERHUUR/OVERDRACHT

De onderhuur of overdracht in welke vorm dan ook, zelfs als deze gratis, tijdelijk of gedeeltelijk is, van elk recht in verband met de beurs dat voortvloeit uit de contractuele relatie tussen FFI en de exposant is streng verboden. De exposant verklaart en erkent dat de belangen van FFI en het goede verloop van de beurs ernstig worden geschaad door de aanwezigheid tijdens de beurs van een exposant die FFI niet kent.

ARTIKEL 8: LOCATIES

8.1 TOEWIJZING VAN DE LOCATIES

8.1.1 FFI bepaalt alleen de wijze van toekenning van de locaties, die worden toegewezen met inachtneming van de in artikel 4.1 genoemde criteria. In het algemeen wordt aan één en dezelfde exposant niet meer dan één locatie voor hetzelfde artikel toegewezen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vooraf van FFI. Deelname aan een eerdere editie van de beurs geeft in geen geval recht op een bepaalde locatie bij een latere editie van deze beurs.

8.1.2 Een exposant kan zijn eventuele bezwaren naar behoren gemotiveerd aan FFI doen toekomen binnen acht dagen na de bekendmaking door FFI van de toegewezen locatie. Na kennis ervan te hebben genomen, neemt FFI een gemotiveerde beslissing hierover. Deze beslissing is definitief er wordt schriftelijk ter kennis van de exposant gebracht.
8.1.3 FFI behoudt zich het recht voor een toegewezen locatie te verplaatsen, de vorm ervan te wijzigen of één of meer aan een exposant of groep van exposanten toegewezen locaties te verplaatsen naar één of meer andere locaties als redenen van algemene organisatie dit vereisen. De uitoefening door FFI van een dergelijk recht geeft in geen geval aanleiding tot een of andere schadevergoeding ten gunste van de exposant. FFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing van de eigenaar of exploitant van het gebouw waardoor een locatie gewijzigd zou worden of de aanblik ervan veranderd zou worden.

8.2. BEURSPLAN

8.2.1 FFI overhandigt een van de eigenaar of exploitant van het gebouw afkomstig beursplan aan de exposant. Dit plan wordt slechts ter informatie aan de exposant overhandigd en FFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verschillen tussen de afmetingen in dit plan (die slechts indicatief zijn) en de werkelijke afmetingen van de locatie. Het is aan de exposant om zich ervan te vergewissen dat de aan hem toegewezen locatie overeenstemt met de beschrijving ervan in het beursplan.
8.2.2 Alle afmetingsfouten bij de afbakening op de grond van de stand moeten mondeling met schriftelijke bevestiging aan FFI worden meegedeeld uiterlijk op het ogenblik dat de exposant zijn stand inricht.

8.3. DE INBEZITNEMING

8.3.1 De toelating tot inbezitneming door een exposant van de aan hem toegewezen locatie is afhankelijk van de volledige voorafgaande betaling van alle verschuldigde bedragen mbt de deelname aan de beurs.

Als een locatie één dag voor de officiële openingsdatum van de beurs niet in gebruik is genomen, zal dat beschouwd worden als een eenzijdige opzegging door de exposant, en mag FFI van rechtswege over deze locatie beschikken, zonder de betrokken exposant van tevoren daarvan te hoeven verwittigen. In dit geval is FFI geen schadevergoeding verschuldigd, terwijl de exposant tegenover FFI een schadevergoeding dient te betalen overeenkomstig artikel 6.2.

Ingeval een ruimte niet volledig is ingericht / gedecoreerd volgens het dossier dat aan FFI werd voorgelegd, kan FFI aan de exposant extra kosten opleggen voor verlichting, toezicht en onderhoud bovenop de andere kosten die voortvloeien uit die laattijdige inrichting.

8.3.2. Alle eventuele fouten of gebreken van een locatie moeten onmiddellijk schriftelijk ter kennis gebracht worden van FFI. Bij gebreke hieraan wordt de exposant verondersteld de aan hem toegewezen locatie in perfecte staat en beantwoordend aan de eisen van zijn activiteiten op de beurs te hebben ontvangen. Elke willekeurige beschadiging of aantasting die daarna wordt ontdekt, tijdens de beurs of nadat de exposant zijn locatie heeft afgebroken, wordt geacht door de exposant te zijn veroorzaakt en maakt hem alleen aansprakelijk.

8.4 GEBRUIK VAN DE LOCATIE

De exposant wijst een afgevaardigde aan die verantwoordelijk is voor de aan de exposant toegewezen locatie vanaf de inbezitneming ervan. Deze afgevaardigde blijft gedurende de hele beurs tot aan het uiteindelijke afbreken verantwoordelijk voor de locatie. De locatie moet open en klaar zijn om bezoekers te ontvangen vanaf de officiële openingsdatum van de beurs en kan pas worden gesloten op het moment dat de beurs sluit.

8.5 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN
De exposant van wie de aanvraag tot deelname is aanvaard, dient een dossier in bij FFI dat een maatschets omvat. Verder moet uit dit dossier o.a. voldoende duidelijk blijken wat het inrichtingsconcept van de stand is en dat de naburige stands en de algemene inrichting van de beurs geen hinder van de stand zullen ondervinden. FFI behoudt zich het recht voor de inbezitneming van een locatie door een exposant te weigeren totdat deze locatie is ingericht in overeenstemming met het bij FFI ingediende dossier en nadat rekening is gehouden met de eventuele opmerkingen van FFI. Bovendien behoudt FFI zich het recht voor om op kosten van de exposant alle inrichtingen of andere installaties weg te halen of te wijzigen die de algemene inrichting van de beurs, de naburige exposanten of het publiek hinderen of die in het algemeen niet in overeenstemming zijn met het van tevoren ingediende dossier.

8.6 AFBREKEN VAN DE LOCATIE

Het afbreken van een locatie kan pas beginnen bij aanvang van de afbreekperiode, die van tevoren is meegedeeld, en moet binnen die periode worden voltooid, onder voorbehoud van het recht van FFI om striktere termijnen op te leggen. Het afbreken gebeurt uitsluitend door de exposant, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en op zijn uitsluitende kosten. Het afbreken wordt pas geacht te zijn voltooid op het moment dat de locatie is hersteld in de staat waarin deze zich bevond voor de inbezitneming door de exposant. De exposant van wie de locatie niet binnen de opgelegde termijnen is afgebroken, wordt bestraft met een boete die per vertragingsdag 1000 EUR bedraagt onder voorbehoud van bewijs van een hogere schade.

ARTIKEL 9: GEEXPOSEERDE PRODUCTEN, STUKKEN, WERKEN EN APPARATEN

9.1. Alleen de producten, stukken, werken en apparaten die vermeld zijn door de exposant in de aanvraag tot deelname kunnen worden geëxposeerd.
9.2. Zijn verboden op de beurs en in en rond het gebouw :
alle gevaarlijke producten, stoffen en goederen, explosieve en brandbare stoffen, en alles waarvan FFI van oordeel is dat het overlast veroorzaakt. FFI behoudt zich het uitsluitende recht voor om te oordelen over het gevaarlijke of hinderlijke karakter van de producten, alsook om dergelijke producten op kosten van de exposant te laten weghalen, onverminderd het recht van FFI om de exposant uit te zetten overeenkomstig artikel 12.
9.3.1. De exposanten zullen alle, wettelijke en andere, veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen in acht nemen teneinde de veiligheid van de bezoekers en het personeel te garanderen.
9.3.2. De geëxposeerde producten, stukken, werken en apparaten mogen niet buiten de muren van het gebouw komen gedurende de beurs, behalve mits het bekomen van een schriftelijke toestemming van FFI hiervoor, "uitvoervergunning" genoemd.
9.3.3. FFI behoudt zich het recht voor de herkomst van de geëxposeerde producten, stukken. werken en apparaten te controleren en zich ervan te vergewissen dat ze worden vermeld op de aanvraag tot deelname. Eventueel behoudt FFI zich het recht voor producten, stukken, werken en apparaten van de beurs te halen waarvan de toelating niet volgens de vereiste vorm gevraagd en verleend is, zonder dat de exposant gerechtigd is een of ander verhaalsrecht tegen FFI uit te oefenen of aanspraak te maken op een of andere schadevergoeding.
9.3.4. De exposant is bij uitsluiting aansprakelijk voor elk ongeval dat kan gebeuren met betrekkng tot de producten, stukken, werken en toestellen die worden geëxposeerd, of als gevolg van demonstraties van de apparatuur die hij exposeert of hanteert, zonder dat FFI daarvoor op de een of andere manier aansprakelijk kan worden gesteld. De exposant is ertoe verplicht FFI schadeloos te stellen en/of te vrijwaren voor elke vraag tot schadevergoeding in hoofdsom, rente en kosten, die verband houdt met het zich voordoen van een dergelijk ongeval.

ARTIKEL 10: ALGEMENE BEPALINGEN

10.1 VERBODEN IN VERBAND MET DE DEELNAME VAN DE EXPOSANT AAN DE BEURS

Het is de exposant streng verboden:
- monsters, circulaires, pamfletten of reclame uit te delen (naar aanleiding van de beurs) of hinderlijke of andere demonstraties te geven, op welke manier die ook worden verricht, die de naburige exposanten of de bezoekers kunnen hinderen of de reputatie, het imago of het succes van de beurs kunnen schaden;
- de voorwerpen vooruitspringend te plaatsen aan de buitenzijde van de locatie die aan hem is toegewezen;
- audiovisuele apparatuur zodanig te gebruiken dat de verspreide of getoonde boodschappen in één of meer naburige locaties waargenomen of gehoord kunnen worden;
- affiches op de binnen- of buitenwanden van de lokalen, pilaren, balustrades enzovoort te schilderen of plakken.

10.2 VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEGEN BRAND
Het is de exposant streng verboden gas in flessen of tanks te gebruiken binnen de muren van het gebouw. Elk brandbaar materiaal dat deel uitmaakt van de inrichting van een locatie, moet brandwerend zijn gemaakt. FFI is gerechtigd alle nuttige maatregelen te nemen op kosten van de exposant die aansprakelijk zal zijn in geval van een schadegeval. De afgevaardigden van de brandweer van de stad waar het gebouw is gevestigd, kunnen inspectiebezoeken houden en elke exposant die de geldende voorschriften heeft overtreden, kan onmiddellijk door FFI worden uitgezet overeenkomstig artikel 12.

10.3 ONDERHOUD VAN DE LOCATIE
De exposant is bij uitsluiting aansprakelijk voor het onderhoud van zijn locatie. Als echter blijkt dat reinigings- of herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn (zoals het verwijderen van afval, het verwijderen van vlekken en het vervangen van tegels), dan worden deze tegen kostprijs in rekening gebracht aan de aansprakelijke exposanten. De aansprakelijke exposanten betalen deze kosten op eerste verzoek van FFI.

10.4 PERSONEEL VAN DE EXPOSANT
Overeenkomstig de Belgische sociale wetgeving is de exposant bij uitsluiting aansprakelijk voor het op zijn locatie bijhouden van een register van het door hem tewerkgestelde personeel, met dien verstande dat de exposant verplicht is om al de bepalingen van de sociale wetgeving die van toepassing zijn op zijn personeel, naleeft. De exposant moet zijn personeel op een adequate manier verzekeren tegen arbeidsongevallen en moet verzekeren dat dat ook geldt voor het personeel van eventuele onderaannemers van de exposant. FFI kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel arbeidsongeval waarvan het personeel van de exposant of van eventuele onderaannemers het slachtoffer zou zijn.

10.5 WATER, ELEKTRICITEIT, TELEFOON
Elke aansluiting op de leidingwatervoorziening en de desbetreffende toestellen moet voldoen aan de geldende voorschriften. Aansluitingen via buigbare leidingen zijn verboden. Elektrische aansluitingen worden verzorgd door de technische diensten van het gebouw. Een telefoonaansluiting moet ten minste één maand voor de officiële openingsdatum worden aangevraagd.

10.6 OPBOUW- EN AFBREEKUREN
De exposant verplicht zich ertoe de opbouw- en afbreekuren in acht te nemen die hem door FFI worden meegedeeld.

10.7 CATALOGUS
FFI is uitsluitend gerechtigd om de catalogus van de beurs uit te geven. De exposant moet de informatie die bestemd is voor de catalogus tijdig overmaken aan FFI. FFI heeft het recht om de informatie en de teksten die haar worden overhandigd, te wijzigen, en dat, zonder mogelijkheid van beroep vanwege de exposant. FFI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de teksten en/of vertalingen die vermeld worden in de catalogus.
FFI is de enige houder van de auteursrechten en van andere rechten van intellectuele eigendom op de catalogus die door haar wordt uitgegeven. De reproductie of de mededeling aan het publiek van de volledige of een deel van de catalogus is bijgevolg verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FFI.

10.8 FOTO'S, ILLUSTRATIES EN ANDERE GRAFISCHE ELEMENTEN
De exposant verklaart en garandeert dat alle foto's, illustraties en andere grafische en/of tekstuele elementen die hij aan FFI ter hand stelt om met name in de beurscatalogus te worden opgenomen of aan de pers te worden doorgegeven, vrij zijn van alle rechten, zodat FFI ze vrijelijk op welke manier dan ook kan gebruiken, verveelvoudigen, doorgeven, overdragen of exploiteren. In het geval dat dit niet zo zou zijn, verplicht de exposant zich ertoe alle rechten te voldoen die over deze aan FFI ter hand gestelde foto's, illustraties en andere grafische en/of tekstuele elementen overgemaakt aan FFI en om FFI schadeloos te stellen voor alle kosten, schade, nadeel of verlies dat FFI kan lijden omwille van het feit dat die foto's, illustraties en andere elementen overgemaakt aan FFI niet vrij zouden zijn van alle rechten. FFI behoudt zich het recht voor om foto's te nemen tijdens de beurs, alsook tijdens de perioden van opbouw en afbouw, en behoudt zich het recht voor om die foto's te gebruiken, reproduceren, mee te delen of te exploiteren op welke manier ook. Behoudens in geval van een andersluidende vraag aan FFI door de exposant via een aangetekende brief minstens één maand voor de openingsdatum van de beurs, verklaart de exposant zich hiermee akkoord en erkent deze aan FFI gratis en definitief de eventuele rechten over te dragen de hij op die foto's kan hebben. De fototoestellen en de camera's die door de exposanten, hun vertegenwoordigers of onderaannemers worden meegebracht worden enkel toegestaan na toestemming van FFI. Enkel FFI of een derde door haar aangestelde persoon heeft het recht om foto's te maken of om te filmen tijdens de beurs, en tijdens de perioden van opbouw en afbouw.

10.9 ROOKVERBOD
In overeenstemming met de legale toepasbare bepalingen, geldt het rookverbod algemeen. De exposanten moeten waken over de naleving van dit verbod rond en op hun ruimte.

10.10 VERSPREIDING VAN GRATIS UITNODIGINGEN
De verspreiding van gratis uitnodigingen bij de ingang van het salon is verboden. alsook het gebruik van uitnodigingen of van toegangskaarten andere dan die vervaardigd door FFI.

ARTIKEL 11: VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De exposant is verplicht elke eventuele burgerlijke aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen in relatie tot de beurs te dekken door in te stemmen met deelname aan de collectieve verzekeringspolis die Artexis namens de exposanten heeft afgesloten. In het algemeen dekt deze polis de schade die de exposant zou kunnen toebrengen aan het gebouw, aan derden of aan de eigendom of bezittingen van derden, volgens de bepalingen van deze polis. Ingeval van schade moet de exposant onverwijld aan Artexis en aan de door Artexis aangestelde agent een schriftelijk verslag doen toekomen van de omstandigheden die tot de schade hebben geleid.
11.2 Artexis biedt aan de exposanten tevens de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten met betrekking tot de producten, stukken, werken en toestellen die deze exposeert via een deelname aan een collectieve verzekeringspolis, een all-risk basistentoonstellingspolis die door Artexis wordt afgesloten namens de exposanten. In het algemeen geeft deze polis zowel overdag als 's nachts gedurende de beurs dekking tegen diefstal en beschadiging van de aan de exposant toebehorende voorwerpen, volgens de bepalingen van deze polis. In geval van schade moet de exposant aan Artexis en aan de door Artexis aangestelde agent meteen een schriftelijk verslag overmaken van de omstandigheden die tot het schadegeval hebben geleid. In geval van diefstal moet de exposant onverwijld een klacht indienen bij de politie en een procesverbaal laten opmaken.
Tenzij de exposant vóór de facturering van de technische bestellingen door Artexis de bewijzen levert die als voldoende worden beschouwd door de agent van Artexis dat hij beschikt over een geschikte verzekering met betrekking tot de producten, stukken, werken en toestellen die hij exposeert, is de exposant verplicht om zich aan te sluiten bij de allrisk basistentoonstellingspolis, voorgesteld door Artexis.
11.3 Om te kunnen genieten van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en van de allrisk basistentoonstellingspolis afgesloten door Artexis namens de exposanten, moet de exposant de bestelbonnen invullen die vermeld worden in het dossier van de exposanten van de beurs. Wat betreft de all-risk basistentoonstellingspolis moet de exposant een inventaris opmaken van de door die verzekering te dekken goederen.
11.4. De exposant kan pas van die verzekering genieten na de integrale betaling van de daarmee gepaard gaande premies. Al de kosten die eventueel door Artexis moeten worden gedragen omdat een exposant niet verzekerd is of wegens de niet-naleving door de exposant van de bepalingen van dat artikel 11, moeten integraal door de exposant worden terugbetaald.

11.5. De verzekerde exposant moet zijn deel van de schade dragen in geval van onvoldoende dekking door die verzekeringen.
De exposant kan op elk ogenblik kennisnemen van de kostprijs, van de dekking, alsook van de voorwaarden, beperkingen, uitsluitingen en eventuele franchises van die verzekeringen voorgesteld door Artexis op eenvoudige aanvraag gericht aan Artexis
FFI wijst erop dat FFI niet tussenkomt als medeverzekeraar, noch als verzekeringsagent, noch als tussenpersoon.
11.6. Los van de deelname van de exposant aan de all-risk basistentoonstellingspolis verklaart en erkent de exposant op een onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze dat hij ingeval van diefstal, ongeval of schade afziet van elke vordering en van elk verhaal tegen FFI, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die entiteiten of instellingen. Bovendien doet de exposant, zowel in zijn naam als in die van de door hem gemachtigde personen alsook in naam van zijn verzekeraars voor wie hij garant staat, uitdrukkelijk afstand op een onvoorwaardelijke en onherroepelijke wijze van elke vordering en verhaalsrecht die hij zou mogen uitoefenen tegen FFI, de eigenaren, exploitanten of gebruikers van het gebouw, de onderaannemers en de deelnemers aan de beurs, en de leiders, verantwoordelijken, bestuurders of aangestelden van deze entiteiten of instellingen, alsook de personen of vennootschappen die verbonden zijn met die entiteiten of instellingen, op grond van alle wettelijke of bovenwettelijke bepalingen of wegens elke schade die direct of indirect aan hen of aan derden veroorzaakt zou zijn. Zowel in zijn naam als in die van de door hem gemachtigde personen verplicht de exposant zich ertoe deze afstand van verhaalsrecht ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, burgerlijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. In het geval dat FFI zich niet (volledig) zou kunnen baseren op de vrijstellingen van aansprakelijkheid die in zijn voordeel zijn bepaald in deze algemene voorwaarden, erkent en aanvaardt de exposant dat de aansprakelijkheid van FFI dan beperkt is tot een maximumbedrag dat overeenkomt met de som van de bedragen die FFI aan de exposant in rekening heeft gebracht voor zijn deelname aan de beurs.

ARTIKEL 12: UITZETTING

12.1 FFI behoudt zich het recht voor een exposant met onmiddellijke ingang van de beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen als deze exposant zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of elke andere contractuele bepaling die hem aan FFI bindt. Zo kan FFI met name in de volgende (niet-limitatieve) gevallen overgaan tot uitzetting van de exposant:
- verzuim van de exposant om een aan FFI verschuldigd bedrag te betalen;
- niet-inachtneming door de exposant van het verbod van onderhuur of overdracht;
- niet-inachtneming door de exposant van de bepalingen die regels bevatten met betrekking tot de veiligheid of de aard van de geëxposeerde producten enzovoort;
- het zich voordoen van een van de in artikel 4.2 genoemde omstandigheden.
12.2 Evenzo behoudt FFI zich het recht voor een exposant met onmiddellijke ingang van de beurs te verwijderen en elke contractuele relatie met laatstgenoemde te beëindigen als de exposant failliet gaat, insolvent wordt of stilzwijgend of uitdrukkelijk erkent dat hij zijn schulden niet kan nakomen. Als FFI niet overgaat tot een dergelijke uitzetting en/of als de curator besluit de locatie te gebruiken die aan de exposant is toegewezen, is het de curator verboden er de producten van de exposant te verkopen tegen lagere prijzen dan de prijzen die de exposant hanteerde voor de datum van zijn faillissement.
12.3 De uitzetting van de exposant beïnvloedt geenszins de opeisbaarheid van de totale bedragen die de exposant op grond van artikel 5 verschuldigd is.
12.4 Als de exposant weigert de locatie vrijwillig te verlaten, kan FFI overgaan tot zijn gedwongen uitzetting, op uitsluitende kosten van de exposant.
12.5 Naast de uitzetting van de exposant is FFI gerechtigd een vergoeding van de uitgezette exposant te eisen voor alle schade die FFI geleden zou kunnen hebben wegens de feiten die tot de uitzetting hebben geleid, zoals een vergoeding voor de indirecte schade of de morele schade, waaronder de aantasting van het imago of de goede naam van FFI of de beurs.
12.6 Ingeval van uitzetting kan de exposant geen terugbetaling van FFI of om het even welke vergoeding eisen voor de eventuele schade die de exposant wegens zijn uitzetting heeft geleden.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Als gevallen van overmacht worden beschouwd: brand, oorlog, natuurrampen, overheidsmaatregelen, beslissingen met betrekking tot de beurs door de eigenaar of exploitant van het gebouw die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken, en alle andere gevallen of situaties die het gebruik van de locatie en/of de organisatie van de beurs aanzienlijk duurder en/of onmogelijk maken.
Ingeval van overmacht heeft FFI het recht de uitvoering van de contractuele relatie met de exposant op te schorten voor de duur van de overmacht, dat wil zeggen deze contractuele relatie op elk moment met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadeloosstelling van de exposant. Ingeval van overmacht blijven de door de exposant gestorte bedragen bovendien in handen van FFI, waarbij laatstgenoemde niet gehouden is tot een of andere terugbetaling of schadevergoeding.

ARTIKEL 14: ANNULERING VAN DE BEURS

In het geval FFI besluit de beurs niet te organiseren en/of te annuleren om een willekeurige reden, die echter geen geval van overmacht van zijn kant vormt, is alleen de terugbetaling van de helft van de reeds geïnde voorschotten en facturen aan de exposant verschuldigd, zonder dat de exposant aanspraak kan maken op onverschillig welke rechten op een schadevergoeding om welke reden dan ook.

ARTIKEL 15 : TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK

Voor de toepassing, interpretatie en uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend de Belgische wetgeving geldig.
Alle geschillen tussen FFI en de exposant worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement GENT.